Gro Hovda siv.ark.mnal • Grensen 3 • 0159 Oslo • Tlf 952 14 320gro@arkhovda.no